Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W ZAWADZIE 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy,

należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 

 1. Cmentarz jest własnością Parafii św. Floriana w Zawadzie.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii Zawada, który zarządza nim samodzielnie.
 3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 4. Bez zgody administratora nie można w obrębie cmentarza rozmieszczać reklam.
 5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.
 7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika lub likwidację grobu.
 8. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 9. Kamieniarz wykonujący nowy pomnik zgłasza ten fakt, przed budową pomnika
  u administratora cmentarza celem przedłożenia projektu pomnika i uzyskania pisemnej zgody na jego wykonanie. Klucz do bramy wjazdowej znajduje się
  u administratora cmentarza (tel. 77/421 28 84).
 10. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera a elementy betonowe z rozebranego grobu należy wywieść poza cmentarz.
 11. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów. Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 12. W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach
  i chowaniu zmarłych z dnia 31.10.1959 r. z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 29.10. 1970 r. w sprawie cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych i instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 r.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.11. 2017 r.

Ks. Proboszcz i Rada Duszpasterska

Parafii  św. Floriana w Zawadzie