Bierzmowanie

TERMINY SPOTKAŃ DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

A.D.2024

Klasa VI szkoły podstawowej

 • 9. lutego (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30
 • 12. lutego lub 13. lutego (poniedziałek lub wtorek) – Adoracja Najśw. Sakramentu – godz. 16.30
 • 1. marca (piątek) po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowejgodz. 17.30
 • 20-22. marca (środa-piątek) – REKOLEKCJE SZKOLNE
 • 19. kwietnia (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30
 • 10. maja (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30
 • 7. czerwca (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30

Klasa VII szkoły podstawowej

 • 12. lutego lub 13. lutego (poniedziałek lub wtorek) – Adoracja Najśw. Sakramentu – godz. 16.30
 • 16. lutego (piątek) po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej godz. 17.30
 • 8. marca (piątek) po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej godz. 17.30
 • 20-22. marca (środa-piątek) – REKOLEKCJE SZKOLNE
 • 12. kwietnia (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30
 • 17. maja (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30
 • 14. czerwca (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30

Klasa VIII szkoły podstawowej

 • 12. lutego lub 13. lutego (poniedziałek lub wtorek) – Adoracja Najśw. Sakramentu – godz. 16.30
 • 23. lutego (piątek) po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej godz. 17.30
 • 15. marca (piątek) po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej godz. 17.30
 • 20-22. marca (środa-piątek) – REKOLEKCJE SZKOLNE
 • 5. kwietnia (piątek) po Mszy św. szkolnej – godz. 17.30
 • 13. kwietnia (sobota) – próba przed Bierzmowaniemgodz. 10.00

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży kl. VIII przez Ks. Biskupa w naszym kościele, 15. kwietnia w 2024 r. (poniedziałek) podczas Mszy św. o godz. 16.30.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Słowo „bierzmować” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie
w wierze.

Co otrzymuje wierzący w sakramencie bierzmowania?

Wierzący w Sakramencie Bierzmowania otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego, do wyznawania swej wiary i budowania wspólnoty Kościoła.

Dar mądrości pozwala nam zobaczyć prawdziwy sens naszego życia, patrzeć na życie z perspektywy wieczności. Dar ten pomaga nam postrzegać ludzi i rzeczy tak, jak widzi je Pan Bóg, jako dobre i potrzebne człowiekowi na drodze zbawienia.

Dar rozumu pozwala nam poznawać Pana Boga i odczytywać ślady Jego działania w świecie. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć.

Dar rady pomaga nam dokonywać moralnie trafnych wyborów. Dar ten pozwala nam przezwyciężać wątpliwości, gdy nie wiemy jak postąpić, by żyć zgodnie z wolą Bożą.

Dar męstwa uzdalnia nas do przeciwstawiania się pokusom czynienia zła. Pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii za Jezusem, uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem – śmiercią. Daje siłę potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroba, samotność, cierpienie. Dar ten pozwala nam czerpać moc z niewyczerpalnego źródła, którym jest sam Bóg.

Dar umiejętności uzdalnia nas do tego, że patrząc na świat, potrafimy odnaleźć Boga. Z tego daru wynika umiejętność takiego życia, w którym korzystanie z dóbr tego świata jest zgodne z zamysłem Bożym.

Dar pobożności jest zdolnością traktowania Boga jako Ojca, a ludzi jako braci i siostry. Pobożność wyraża się w życiu modlitwą, oraz w postępowaniu wobec ludzi z wrażliwością, delikatnością, serdecznością.

Dar bojaźni Bożej Jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. Uzdalnia nas on do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga. Dar Bojaźni Bożej prowadzi do serdecznego żalu, nawet wtedy, gdy nasze uchybienia nie są ciężkie. Wyzwala on gotowość zadośćuczynienia.

Jak żyć na co dzień łaską Bierzmowania?

Trzeba nam prosić Ducha Świętego, aby codziennie udzielał nam na nowo darów, które stały się naszym udziałem w momencie otrzymania sakramentu. Trzeba nam dbać o życie w stanie łaski uświęcającej, ponieważ wtedy udzielone nam dary mogą owocować w naszym życiu.

Instrukcja biskupa opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania

Wprowadzenie

Poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania ochrzczeni ?jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej? (Lumen gentium, 11). Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje jakby nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 §1 i 890 KPK).

§ 1. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania

Parafia przygotowania

1. Miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia, do której kandydat przynależy. W uzasadnionych przypadkach kandydat do bierzmowania może podjąć przygotowanie także poza własną parafią. Duszpasterz podejmujący się przygotowania kandydata jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie jego własnego proboszcza. Miejscem przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie parafia, w której miało miejsce przygotowanie. Kandydat, przygotowany poza własną parafią a pragnący przyjąć sakrament bierzmowania we własnej parafii, musi własnemu proboszczowi przedstawić zaświadczenie o odbyciu przygotowania.

Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie do bierzmowania

2. Odpowiedzialność za przygotowanie i dopuszczenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania spoczywa na duszpasterzach i ich współpracownikach.
Pierwszymi współpracownikami duszpasterzy w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są rodzice. Duszpasterze powinni ich zaprosić do udziału we wspólnych celebracjach i katechezach; powinni też informować rodziców o przebiegu przygotowania, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.
Współpracownikami duszpasterzy i rodziców w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są również szkolni katecheci. Z inicjatywy i z udziałem proboszcza powinny odbywać się regularne spotkania duszpasterzy i katechetów. Formy współpracy i zakres podejmowanych działań należy uzgodnić w drodze wzajemnego porozumienia.
Do współpracy w przygotowaniu do bierzmowania można też zaprosić uformowanych wiernych świeckich, którzy podejmą funkcje animatorów małych grup. Formacja animatorów pastoralnych, zaangażowanych w przygotowanie kandydatów do bierzmowania, odbywać się będzie w rejonowych centrach katechumenatu.
3. Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno trwać 3 lata. Przygotowanie kandydatów należy zatem rozpocząć w I klasie gimnazjum. W całym okresie przygotowania zaleca się spotkania formacyjne w małych grupach, połączone niekiedy ze wspólną celebracją liturgiczną. W pierwszym i drugim roku przygotowania formacja kandydatów odbywa się w rytmie spotkań miesięcznych, natomiast w trzecim roku przygotowania ? spotkań cotygodniowych.
Rozpoczęcie i kontynuowanie przygotowania do bierzmowania
4. Warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest osobiste zgłoszenie się kandydata w parafii przygotowania w ogłoszonym terminie, złożenie pisemnego uzasadnienia chęci przyjęcia bierzmowania oraz przedłożenie Indeksu nauki religii, potwierdzającego ukończenie katechizacji w zakresie szkoły podstawowej.
Przygotowanie do bierzmowania może rozpocząć także kandydat, który nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły podstawowej. Duszpasterz ma obowiązek zbadać okoliczności i powody niedopełnienia obowiązku udziału w katechezie. Jeśli uzna potrzebę uzupełnienia wiedzy katechizmowej kandydata, zorganizuje dla niego we współpracy ze szkolnym katechetą kurs katechumenatu.
5. Warunkiem kontynuacji przygotowania kandydata do bierzmowania w kolejnych latach są (por. Obrzędy bierzmowania, nr 12; Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 56):
? udział w sakramentalnym życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, Msza św. młodzieżowa, sakrament pokuty, itd.)
? uczęszczanie na katechezę szkolną (co po każdym etapie przygotowania potwierdzi katecheta),
? udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania (spotkania w grupach, zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii, wolontariat itp.)
Po każdym etapie rocznym duszpasterz powinien odbyć z kandydatem indywidualną rozmowę, celem zweryfikowania realizacji ww. warunków i zmotywowania go do podjęcia wysiłku w kolejnym etapie przygotowania.
Zaleca się także, by kandydaci do bierzmowania w okresie przygotowania odbyli pielgrzymkę do Katedry Opolskiej, a także poznali diecezjalne i parafialne struktury organizacyjne – stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy apostolskie (por. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 57).
W trzecim roku przygotowania kandydaci powinni wziąć udział w dniu skupienia lub rekolekcjach na terenie parafii lub poza nią.
Dopuszcza się stosowanie w przygotowaniu do bierzmowania Dzienniczka kandydata do bierzmowania, będącego potwierdzeniem udziału kandydata w życiu sakramentalnym i spotkaniach formacyjnych. Informacje w nim zawarte mają być przede wszystkim podstawą do motywującej rozmowy z kandydatem na każdym etapie przygotowania. Nie powinny stanowić narzędzia dyskwalifikującego kandydata. Chodzi o to, by na bazie treści zawartych w dzienniczku móc kandydatowi konkretniej zakreślić dalsze kroki w pracy na sobą.

Dopuszczenie do bierzmowania

6. Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:
uzyskanie pozytywnej opinii osoby przygotowującej kandydata,
– uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata,
– pozytywny wynik indywidualnej rozmowy duszpasterza z kandydatem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie.
Rozmowa ta nie powinna mieć formy egzaminu sprawdzającego wiedzę katechizmową kandydata. Jej treścią mają być zagadnienia podejmowane podczas spotkań przygotowujących kandydata w parafii.
W sytuacjach trudnych, przed decyzją o dopuszczeniu kandydata do bierzmowania, duszpasterz powinien zasięgnąć dodatkowej opinii u wszystkich odpowiedzialnych za jego przygotowanie (osoba kierująca przygotowaniem, rodzice, katecheta szkolny i inni).
7. Kandydatom do bierzmowania zaleca się pozostawienie imienia chrzcielnego dla podkreślenia kontynuacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kandydat może jednak wybrać sobie nowe imię, zwłaszcza gdy imię chrzcielne nie figuruje wśród świętych i błogosławionych Kościoła (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 60). Wybór nowego imienia znajduje uzasadnienie w zamiarze naśladowania obranego świętego i uczynienia go szczególnym duchowym patronem. Kandydat powinien pisemnie uzasadnić wybór patrona.
8. Kandydatowi podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania towarzyszy świadek. Powinien nim być rodzic chrzestny lub inna osoba, która przyjęła już sakramenty wtajemniczenia i odznacza się dojrzałością chrześcijańską oraz przykładnym życiem wiary (por. kan. 893 KPK, Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 61). Nie należy natomiast dopuszczać do godności świadka rówieśnika kandydata, np. szkolnego kolegę lub koleżankę. Od świadka nie wymaga się żadnych pisemnych zaświadczeń.
9. Kandydaci do bierzmowania powinni przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. podczas Mszy św., w której udzielany będzie sakrament bierzmowania (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 62). Do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii św. w tym dniu należy usilnie zachęcać także świadków, rodziców i rodzinę kandydata.