Sakrament Małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin ślubu:
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Protokół małżeński należy spisać przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się w jeden weekend w okresie Wielkiego Postu w 2025 roku (piątek-godz. 19.30-21.30 i sobota-godz. 9.00-15.00).

Zgłoszenia u ks. proboszcza pod nr. telefonu: +48 77/421 28 84 lub 695 331 715.

Udział w naukach jest obowiązkowy dla obojga narzeczonych.

Dokumenty wymagane do sporządzenia protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej:
* dokumenty tożsamości (aktualny dowód osobisty)
* świadectwo Chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
* świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej

* dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

Udając się po zaświadczenie do USC, trzeba pamiętać, że jest ono ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania. Należy więc udać się po nie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu. Ponadto konieczna jest obecność obojga przyszłych małżonków. Powinni oni mieć przy sobie: dowody osobiste, odpisy skrócone aktów urodzenia (chyba, że urodzili się w tym samym mieście, w którym odbędzie się ślub i w którym udają się do Urzędu Stanu Cywilnego, wtedy dokument ten jest na miejscu) oraz opłata skarbowa.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem (nie wcześniej), narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC (jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy). Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.

2. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej i po złożeniu metryk Chrztu św.

3. Zapowiedzi głoszone są przez 2. niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

4. Metryki Chrztu należy złożyć najlepiej w dniu spisania protokołu przedślubnego, a najpóźniej przy spisaniu akt ślubu lub wystawieniu licencji. Metryka musi nosić świeżą datę wystawienia ( nie wcześniejszą niż 6 miesięcy do daty ślubu) i posiadać adnotację o stanie wolnym.

5. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego.

6. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga krótko przed zawarciem małżeństwa.

7. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.

8.Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. należy wcześniej poprosić kapłana o Komunię św.

9. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u księdza proboszcza lub innego kapłana sprawującego liturgię.

10. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu jest niezgodne z zasadami życia chrześcijańskiego i świadczy o niskim poziomie życia ludzkiego.

Czym jest Sakrament małżeństwa?
Małżeństwo to głęboka wspólnota życia i miłości między mężczyzną a kobietą zawarta w obliczu Boga, według formy ustanowionej przez Kościół. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Kościół naucza, że do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:
1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
2. zgoda na związek wyłącznie jedną wybraną osobą na całe życie,
3. otwartość na dzieci.

Jakich łask udziela sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

Jakich rad udziela małżonkom papież Franciszek?
„Są trzy słowa, które trzeba mówić zawsze, trzy słowa, które muszą być w domu: czy można, dziękuję, przepraszam. Trzy słowa magiczne. Czy można: aby nie narzucać się w życiu małżeńskim. Czy można, co o tym sądzisz? Czy można, pozwalam sobie. Dziękuję: trzeba dziękować współmałżonkowi; dziękuję za to, co zrobiłeś dla mnie, dziękuję za to. Ileż piękna jest w dziękowaniu! A zważywszy na to, że wszyscy popełniamy błędy, jest też inne jeszcze słowo, trochę trudne do wymówienia, które jednak mówić trzeba: przepraszam. Czy można, dziękuję i przepraszam. Dzięki tym trzem słowom, dzięki modlitwie małżonka za małżonkę i vice versa, dzięki godzeniu się przed końcem dnia małżeństwo będzie szło naprzód. Trzy magiczne słowa, modlitwa i godzenie się zawsze”.